Privacy

Privacy Verklaring
Verwerkingsverantwoordelijke
VANDERBORGHT BVBA
met  maatschappelijke zetel  te TORENSTRAAT 5 – 3110 ROTSELAAR
Ingeschreven in het K.B.O. onder nummer: BE 0436.834.253
Bereikbaar via    Tel. 016/44.31.02
Email : INFO@GARAGE-VANDERBORGHT.BE


Toepassingsgebied
Deze Privacy-verklaring kan worden gewijzigd, voor toekomstige verwerkingen, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien deze wijzigingen invloed zouden hebben op de bestaande verwerkingen van uw persoonsgegevens zal u hiervan voorafgaand op de hoogte worden gebracht en heeft u het recht aan te geven of u hiermee akkoord gaat of niet.Deze  Privacy-verklaring  is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens betreffende personeel, klanten, prospecten, leveranciers of personen die belangstelling hebben getoond in onze producten en/of diensten.
Door deze Privacy-verklaring te aanvaarden, verklaart U uitdrukkelijk de leeftijd van 16 jaar of ouder te hebben.

De gegevensverwerking


GEGEVENSCATEGORIEËN 
Personeel: Naam en voornaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnr./GSM, Emailadres
Klant/prospect/leverancier: Naam en voornaam, Adres, Telefoonnr./GSM, Emailadres

 
GEGEVENSCATEGORIEËN 
Personeel: IP-adres, Wachtwoord/ gebruikersnaam, Bankrekeningnummer, Rijksregisternummer, Samenstelling gezin
Klant/prospect/leverancier: geen van bovenvermeldde       
 
GEGEVENSCATEGORIEËN 
Personeel: Gezondheidsinfo (medische toezicht), Wachtwoord/ gebruikersnaam, Opleiding en vorming tbv functie, Rijbewijs, Bestuurderskaart
Klant/prospect/leverancier: geen van bovenvermeldde         
 
GEGEVENSCATEGORIEËN  
Personeel: Tachokaart
Klant/prospect/leverancier: BTWnummer, Details wagenpark


VANDERBORGHT BVBA als verwerkingsverantwoordelijke

Wij verzamelen bovengenoemde persoonsgegevens voor bedrijfsgerelateerde doeleinden (zie verder).

VANDERBORGHT BVBA als verwerker

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie uit andere bronnen. Hierdoor kan de nauwkeurigheid en volledigheid van uw gegevens verbeterd worden en kunnen we onze contacten beter op u afstemmen. In dit geval vragen we aan de verstrekker van uw persoonsgegevens of deze informatie op een wettige manier door hem is verkregen en of wij het recht hebben deze informatie te verwerven en te gebruiken.
Voor nadere informatie omtrent verwerkingen van deze verstrekker, dient men zich te richten tot zijn Privacy- Verklaring. VANDERBORGHT BVBA heeft geen juridische bevoegdheid noch beschikkingsrecht over deze gegevens.

De rechtmatigheid en doeleinden van de gegevensverwerking 

Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw Persoonsgegevens enkel verwerken op basis van onderstaande rechtsgronden en verwerkingsdoeleinden :
RECHTSGROND DOEL
Uw persoonlijke toestemming:
- Bedrijfsbeheer & -communicatie
- Arbeidsovereenkomst
- Beveiliging en bewaking
- Aanvraag informatie via website/ mail/ telefoon
- Marketing : Productgerelateerde nieuwsbrieven, - commerciële acties en wedstrijden
Offerte/Contract/Overeenkomst:
- Bedrijfsbeheer & -communicatie
- Arbeids-/verkoopsovereenkomst
- Algemeen beheer van personeel/klanten/leveranciers
- Realisatie/opvolging van uw bestelling,
- Dienst-na-verkoop / service / technische ondersteuning
- Incasso (incl. overdracht van schuldvorderingen aan derden)
- Technische doeleinden : onderhoud/herstel/depannage/onderdelen-verkoop)
- Boekhouding
Voldoen aan wettelijke verplichtingen:
- Bedrijfsbeheer
- Loonadministratie
- Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen
Bescherming van vitale belangen:
- Preventie en Welzijn op het werk
- Recall-campagnes mbt. uw voertuig in opdracht van de fabrikant
- Technische doeleinden

Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde, met respect voor het privéleven van de persoon in kwestie:
- Opleidingsniveau en vorming
- Preventie & welzijn op het werk (Medisch toezicht)
- Competentie : opleiding/vervolmaking/rijbewijs/bestuurderskaart/tachokaart
- Marketingactiviteiten
- Klanttevredenheid /marktonderzoek
- Ter bestrijding van fraude of beheer van juridische en gerechtelijke procedures

Bewaarperiode
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om aan bovenstaande doelstellingen te voldoen. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kan u contact nemen met ons. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en enkel gebruiken voor zover noodzakelijk en in naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het ten uitvoer brengen van overeenkomsten of voor het oplossen van geschillen.

Ontvangers en verwerkers van de persoonsgegevens

 Afhankelijk van het doel en de noodzaak van de verwerking kunnen de persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt aan externe ontvangers/verwerkers :
 
-Onderaannemers: Sociaal secretariaat, ICT providers, Cloud providers, opbouwers, carrosserieën, Call centers, reclame-agentschappen, …
-Commerciële partners: Obv uw marketingprofiel
-Overheidsinstanties: Ter naleving van wettelijke verplichtingen
-Support systemen: Systemen ter verwerking van voertuiggegevens en diensten inzake helpdesk en ondersteuning
Bovenstaande ontvangers en verwerkers zullen persoonsgegevens steeds verwerken overeenkomstig deze Privacy-verklaring en de geldende lokale wetgeving.

Beveiliging van de persoonsgegevens

VANDERBORGHT BVBA  implementeert  fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. Zo worden persoonsgegevens versleuteld bij verzending via internet.

Uw rechten als betrokkene 

Als betrokkene heeft u recht op :
Informatie over de verwerkingen van uw Bevat deze Privacy-verklaring niet de gewenste informatie, dan kan u steeds contact opnemen met VANDERBORGHT BVBA via de coördinaten onder de rubriek ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.
Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, conform de doeleinden van de verwerking
Overdraagbaarheid van de gegevens
Intrekking van uw toestemming
Beperking van de verwerking : bij onjuistheid van de gegevens, bij onrechtmatige verwerking, bij uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon
Bezwaar tegen de verwerking
Gegevensverwijdering, in geval uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn, wanneer u uw toestemming intrekt, wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking, of omwille van een wettelijke verplichting die op de Verwerkingsverantwoordelijke/Verwerker
VANDERBORGHT BVBA zal uw rechten steeds respecteren tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
Elke communicatie of getroffen maatregel zal kosteloos geschieden.
Wanneer de verzoeken ongegrond en buitensporig zijn, m.n. vanwege hun repetitief karakter mag VANDERBORGHT BVBA een redelijke vergoeding aanrekenen om in de gewenste informatie of communicatie te voorzien of om de verzochte acties te ondernemen, weigeren om te reageren op het verzoek, steeds verzoeken om extra informatie ivm de identiteit en verzoek van de betrokkene

Klachten

Bij klacht zal VANDERBORGHT BVBA de betrokkene de gewenste informatie verstrekken zonder onnodige vertraging en binnen de maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan worden verlengd met 2 maanden indien nodig, afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken, en zal de betrokkene hiervan binnen één maand in kennis stellen met vermelding van de reden van deze vertraging.
Indien VANDERBORGHT BVBA geen gevolg geeft aan uw verzoek, wordt u hierover geïnformeerd ten laatste één maand na ontvangst van uw verzoek, met een verklaring omtrent de genomen acties.

Verspreiding van de persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de Europese Unie.